เนื้อหา : Download
หมวดหมู่ : Download
หัวข้อเรื่อง : 16 แผนประสิทธิภาพสำหรับการจัดการศึกษาเพื่อคนพิการ ผอ.พีรฉัตร

เสาร์ ที่ 20 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2557


กรอบแนวคิดในการจัดทำแผนต่างๆให้กับคนพิการ
ครูผู้สอนคนพิการสามารถเลือกจัดทำแผนต่างๆให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดกับคนพิการ
โดยพิจารณาจากศักยภาพ ประโยชน์ ความเหมาะสม และความต้องการจำเป็นพิเศษของคนพิการ 
ซึ่งครูจะต้องวิเคราะห์จากผู้เรียนเป็นรายบุคคล และนำไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
UserFiles/Download/16%20plan.rar

เข้าชม : 3262


Download 5 อันดับล่าสุด

      แนวคิดการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติงานของครูผู้สอนคนพิการ ผอ.พีรฉ้ตร 20 / พ.ย. / 2558
      16 แผนประสิทธิภาพสำหรับการจัดการศึกษาเพื่อคนพิการ ผอ.พีรฉัตร 20 / ธ.ค. / 2557
      PPT การจัด กศน.เพื่อคนพิการ สำหรับผู้บริหาร ผอ.พีรฉัตร 6 / ก.ย. / 2557
      PPTรายงานผลการนิเทศ ติดตามงาน กศน.เพื่อคนพิการ อบรมผู้บริหาร ณ จ.ขอนแก่น อ.ศิริวรรณ(ศกพ.) 6 / ก.ย. / 2557
      PPT สิทธิประโยชน์และกฏหมายที่เกี่ยวข้อง ดร.สันทัด 6 / ก.ย. / 2557