[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 

 

ข้อมูลทั่วไป
  • ประวัติความเป็นมาและสภาพปัจจุบันของสถานศึกษา
ความเป็นมา
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยกลุ่มเป้าหมายพิเศษเดิม ได้รับการประกาศจัดตั้งตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเมื่อวันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ.2527 ภายใต้ชื่อศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนประเภทบุคคลภายนอก (ศบน.) มีภารกิจหน้าที่จัดการศึกษานอกโรงเรียนประเภทบุคคลภายนอก และต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็นสถาบันส่งเสริมมาตรฐานการศึกษานอกโรงเรียน (สมน.) ตามภารกิจหน้าที่ใหม่คือจัดการศึกษาเกี่ยวกับมาตรฐานการจัดการเรียนรู้และเครื่องมือวัดผลการเรียนของนักศึกษาการศึกษานอกโรงเรียน ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเมื่อวันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ.2536  
            ต่อมา สมน. ได้รับมอบหมายตามนโยบายเร่งด่วนเกี่ยวกับการจัดการศึกษานอกโรงเรียนให้กับกลุ่มเป้าหมายที่มีสภาพพิเศษแตกต่างจากกลุ่มเป้าหมายทั่วไป และมีวิธีการจัดการศึกษาเป็นพิเศษ ให้แก่ ผู้สูงอายุ คนพิการ เด็กด้อยโอกาส สตรีกลุ่มเสี่ยง และคนไทยในต่างประเทศ กระทรวงศึกษาธิการจึงประกาศเปลี่ยนชื่อสถานศึกษาให้สอดคล้องกับภารกิจที่ได้รับมอบหมายใหม่ เป็น “ศูนย์ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยกลุ่มเป้าหมายพิเศษ” เรียกชื่อย่อว่า "ศกพ." เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2543 เป็นสถานศึกษาสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และต่อมาเมื่อปี พ.ศ.2551 ได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย และสำนักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน ได้เปลี่ยนชื่อเป็นสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยและกระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศรายชื่อสถานศึกษาจากศูนย์ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยกลุ่มเป้าหมายพิเศษ เป็น ศูนย์ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยสำหรับคนไทยในต่างประเทศ ต่อมา กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศแก้ไขกำหนดอำนาจหน้าที่และชื่อของสถานศึกษา จาก ศูนย์ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยสำหรับคนไทยในต่างประเทศเป็นศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยกลุ่มเป้าหมายพิเศษ เรียกโดยย่อว่า ศกพ. เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ.2551 มีอำนาจและหน้าที่ดังต่อไปนี้
1.      จัดทำแผนแม่บทการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยสำหรับกลุ่มเป้าหมายพิเศษ เช่น ผู้สูงอายุ คนพิการ เด็กด้อยโอกาส คนไทยในต่างประเทศและกลุ่มเป้าหมายตามนโยบายเร่งด่วน เป็นต้น
2.      จัด ส่งเสริม สนับสนุน และประสานงานการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยสำหรับกลุ่มเป้าหมายพิเศษ
3.      จัดทำมาตรฐานการศึกษานอกระบบสำหรับกลุ่มเป้าหมายพิเศษ
4.      พัฒนา หลักสูตร รูปแบบ สื่อ กระบวนการเรียนการสอน การวัดผล ประเมินผลการจัดการศึกษานอกระบบสำหรับกลุ่มเป้าหมายพิเศษ
5.      พัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยสำหรับกลุ่มเป้าหมายพิเศษ
6.      ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 
ชื่อและที่ตั้ง
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยกลุ่มเป้าหมายพิเศษ     
ชั้น 6 สำนักงาน กศน. ถนนราชดำเนิน กระทรวงศึกษาธิการ เขตดุสิต กทม.10300
โทรศัพท์ 0 2281 7218    หมายเลขโทรสาร   0 2 6285330 0 2281 7216
E – mail  : dbt.nfe@hotmail.com
 
วิสัยทัศน์
คนพิการทุกประเภทได้รับการศึกษาตลอดชีวิตที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึง และเท่าเทียมเพื่อให้เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้
 
พันธกิจ
1.      ส่งเสริม สนับสนุนให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยสำหรับคนพิการได้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ
2.      พัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนขยายโอกาสด้านการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยสำหรับคนพิการ
3.      พัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนการนำเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาและเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อให้คนพิการเข้าถึงได้
4.      พัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนระบบการบริหารจัดการเพื่อให้สามารถดำเนินงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยสำหรับคนพิการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
 
ภารกิจการจัดการศึกษาให้กับคนพิการ
พระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ.2551 ได้ให้ความสำคัญกับคนพิการและได้กำหนดวิสัยทัศน์ที่สอดคล้องกับการจัดการศึกษาตลอดชีวิตโดยกำหนดให้ สำนักงาน กศนเป็นองค์กรหลักในการสร้างสังคมอุดมปัญญา เพื่อสร้างการศึกษาตลอดชีวิตให้กับประชาชนอย่างมีคุณภาพและทั่วถึง
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยกลุ่มเป้าหมายพิเศษ (ศกพ.) ได้รับมอบหมายจากสำนักงาน กศน. ให้ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยสำหรับคนพิการ ตามประเภทความพิการที่กระทรวงศึกษาธิการได้แบ่งไว้ 9 ประเภท คือ บุคคลที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น บุคคลที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน บุคคลที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา บุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกาย ฯ บุคคลที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้   บุคคลที่มีความบกพร่องทางการพูดและภาษา บุคคลที่มีความบกพร่องทางพฤติกรรม หรืออารมณ์ บุคคลออทิสติก บุคคลพิการซ้อน โดยมีเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการซึ่งมีองค์ประกอบที่สำคัญ 3 ประการ คือ คนพิการได้รับการคุ้มครองสิทธิ การมีส่วนร่วมในสังคมด้วยความเสมอภาคและมีสภาพแวดล้อมที่ปราศจากอุปสรรค สิ่งที่สำคัญต้องปรับเปลี่ยนความคิดมุมมองคนพิการจากแนวเวทนานิยมหรือความเมตตาสงสาร เป็นคนพิการได้รับการสงเคราะห์บนพื้นฐานตามสิทธิ
ศกพ. ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาในสังกัดสำนักงาน กศน. ดำเนินการจัดการศึกษาให้กับคนพิการ ดังนี้ การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย


เข้าชม : 18798
 
 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยกลุ่มเป้าหมายพิเศษ
ชั้น 6 สำนักงาน กศน. กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
โทรศัพท์  0 2281 7218   โทรสาร  0 2628 5330, 0 2281 7216  E-mail : dbt.nfe@hotmail.com
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05HD  Update by