[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
จัดการศึกษาให้กับคนพิการ 3 ระดับ คือ
     1.1 ระดับประถมศึกษา
     1.2 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
     1.3 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
     โดยวิธีเรียน กศน. มีรูปแบบการเรียนรู้ 7 รูปแบบคือ 1)การเรียนรู้แบบพบกลุ่ม 2)การเรียนรู้ด้วยตนเอง 3)การเรียนรู้แบบทางไกล 4)การเรียนรู้แบบชั้นเรียน 5)การเรียนรู้ตามอัธยาศัย 6)การเรียนจากการทำโครงงาน และ 7) การเรียนรู้แบบอื่น ๆ ผู้เรียนสามารถเลือกเรียนรู้รูปแบบใดรูปแบบหนึ่งหรือหลาย ๆ รูปแบบก็ได้
 
คุณสมบัติ การรับสมัครและการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาคนพิการ
     1. รับนักศึกษาทุกระดับ ทุกประเภทความพิการ   โดยมีศักยภาพที่สามารถช่วยเหลือตนเองเบื้องต้นได้
     2. มีความพร้อมที่จะสามารถรับรู้ เรียนรู้ได้
     3. อายุ 16 ปีขึ้นไป
     4. รับสมัครที่ศูนย์กศน. ทุกอำเภอ/ทุกจังหวัดทั่วประเทศ
         นอกจากนั้น คนพิการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการดำเนินชีวิตประจำวัน การประกอบอาชีพ หรือประสบการณ์จากการทำงาน สามารถขอรับการประเมินเทียบระดับการศึกษาทั้งระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับมัธยมศึกษาตอนปลายได้ โดยสมัครได้ที่สถานศึกษาสังกัดสำนักงาน กศน. ที่กระทรวงศึกษาธิการประกาศให้เป็นสถานศึกษาที่ทำหน้าที่ประเมินเทียบระดับการศึกษา

ประโยชน์ที่ผู้รับบริการ จะได้รับ
     1. ด้านการฟื้นฟูสมรรรถภาพ ความพิการเป็นรายบุคคล
     2. ด้านการจัดทำแผนการจัดการศึกษา เฉพาะบุคคล (IEP) และแผนการสอน เฉพาะบุคคล (IIP)
     3. ด้านการกระตุ้นการเรียนรู้ การเข้าร่วมกิจกรรมและสังคม
     4. ด้านการจัดการเรียนรู้ มีรูปแบบที่หลากหลาย และเหมาะสมเป็นรายบุคคล
     5. ด้านการบูรณาการเชื่อมโยงเนื้อหา สาระสอดคล้องกับวิถีการดำรงชีวิตประจำวัน
     6. ด้านการให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมกับครอบครัว /ชุมชน/สังคมและบุคคลที่เกี่ยวข้อง อย่างมีคุณค่าและมีศักดิ์ศรี 
     7. ด้านการจัดสิ่งอำนวยความสะดวก ตามกฎกระทรวงฯอย่างมีประสิทธิภาพ ตามความต้องการเป็นรายบุคค
     8 .ด้านการประสานงานการส่งต่อ และการช่วยเหลือระยะเริ่มแรกเช่น แพทย์นักการศึกษา นักกายภาพ


เข้าชม : 9272
 
 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยกลุ่มเป้าหมายพิเศษ
ชั้น 6 สำนักงาน กศน. กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
โทรศัพท์  0 2281 7218   โทรสาร  0 2628 5330, 0 2281 7216  E-mail : dbt.nfe@hotmail.com
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05HD  Update by